Обов'язковий аудит

Обов'язковитй аудит - це форма аудиту, при якiй перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi суб'єктiв господарювання проводиться аудиторами на добровiльно-примусових засадах, передбачених чинним законодавством.

Звертаємо Вашу увагу, що проведення обов'язкового аудиту передбачене ст. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» лише для окремих категорiй пiдприємств та в окремих випадках. Зокрема, обов'язковий аудит необхідний:


- вiдкритим акцiонерним товариствам, пiдприємствам - емiтентам облiгацiй, банкам, iнвестицiйним фондам, iнвестицiйним компанiям, iншим небанкiвським фiнансовим установам, якi залучають кошти громадян або здiйснюють торгiвлю цiнними паперами (окрiм операцiй з випуску власних корпоративних прав), бiржам, страховим компанiям, кредитним спiлкам, недержавним пенсiйним фондам для пiдтвердження достовiрностi та повноти рiчного балансу i звiтностi;

- суб'єктам господарювання, що лiквiдуються (з рiчним господарським оборотом не менше 250 неоподатковуваних мiнiмумiв) для пiдтвердження достовiрностi та повноти лiквiдацiйного балансу;

- засновникам (крiм фiзичних осiб) вiдкритих акцiонерних товариств при їх створеннi для перевiрки фiнансового стану щодо спроможностi здiйснити вiдповiднi внески до статутного фонду;

- комерцiйним банкам для пiдтвердження достовiрностi поданих до Нацiонального банку України балансових даних юридичних осiб -акцiонерiв (учасникiв), на наявнiсть у них власних коштiв у грошовiй формi для здiйснення внескiв до статутних фондiв банкiв в обсягах, передбачених установчими документами;

- при створеннi i реєстрацiї комерцiйних банкiв для пiдтвердження фiнансового стану юридичних осiб - засновникiв, якi мають частку в загальному оголошеному статутному фондi не менше 5 (п'яти) вiдсоткiв.

Витрати на проведення аудиту, згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", відносяться до вало­вих витрат.


Оригінал статті «Обов'язковий аудит»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -