Аудиторський висновок про фінансову звітність (МСА 700)

(чинний для аудиту фінансових звітів за періоди, що закінчуються на дату або пізніше 30 вересня 2002 р.)


Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" слід розуміти в контексті "Передмови до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та супутніх послуг", де вказано застосування та статус МСА


1.Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА) є встановлення положень і надання рекомендацій щодо форми і змісту аудиторського висновку, який надається в результаті аудиторської перевірки фінансових звітів суб'єкта господарювання, проведеної незалежним аудитором. Багато рекомендацій можна адаптувати для підготовки аудиторських висновків щодо іншої фінансової інформації, а не лише фінансових звітів.

2.Аудитор повинен оглянути та оцінити висновки, зроблені на основі отриманих аудиторських доказів, як підставу для висловлення думки щодо фінансових звітів.

3.Цей огляд та оцінювання передбачають аналіз того, чи складено фінансові звіти відповідно до прийнятної концептуальної основи фінансової звітності, чи за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), чи за відповідними національними стандартами або практикою. Можливо, буде потрібно визначити також відповідність фінансових звітів вимогам законодавства.

4.Аудиторський висновок повинен містити чітко сформульовану думку (викладену письмово) щодо фінансових звітів у цілому.

Переглянути повністю МСА 700 ( http://www.stavr.com.ua/library/msa700.htm )


Оригінал статті «Аудиторський висновок про фінансову звітність (МСА 700)»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -