На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Бухгалтерський облік -Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


Дивіться також:
Затверджено нове П(С)БО 34
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
П(С)БО 2 "Баланс"
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"
П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

21 лютого 2008 / Залишив(ла):Аудитор


1. Цим Положенням (стандартом)визначаютьсязмістіформа Звітупрофінансовірезультати,атакожзагальнівимогидо розкриття його статей.

2.НормицьогоПоложення (стандарту) стосуються звітів про фінансовірезультатипідприємств, організацій та інших юридичних осіб(далі-підприємства)усіхформ власності (крім банків і бюджетних установ).

3.Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Витрати-зменшенняекономічнихвигодувигляді вибуття активівабозбільшеннязобов'язань, які призводять до зменшення власногокапіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилученняаборозподілувласниками)за звітний період.

Власний капітал -частинавактивахпідприємства,що залишається після вирахування його зобов'язань.

Доходи -збільшення економічних вигод у вигляді надходження активівабозменшеннязобов'язань,які призводять до зростання власногокапіталу(крімзростаннякапіталуза рахунок внесків власників)зазвітнийперіод.

Збиток-перевищеннясумивитратнадсумоюдоходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Звичайнадіяльність- будь-яка основна діяльність підприємства,атакож операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Методучастів капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з якимбалансовавартістьінвестиційвідповідно збільшується або зменшуєтьсянасумузбільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайноїдіяльностіпідприємства,танеочікується,що вона повторюватиметьсяперіодичноабовкожному наступному звітному періоді.

Операційнадіяльність-основна діяльність підприємства, а такожіншівиди діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основнадіяльність- операції, пов'язані з виробництвом або реалізацієюпродукції(товарів,робіт,послуг),що є головною метоюстворенняпідприємстваі забезпечують основну частку його доходу.

Прибуток-сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Асоційованепідприємство - підприємство, на яке інвестор має суттєвийвпливіякенеє дочірнім або спільним підприємством інвестора.

5.Метоюскладання звіту про фінансові результати є надання користувачамповної,правдивоїтанеупередженої інформації про доходи,витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

6.ФормаЗвіту про фінансові результати є додатком до цього Положення (стандарту).
Длямалихпідприємствможепередбачатисяскорочена форма звіту про фінансові результати.


Визнання доходів і витрат

7. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доходуЗвітіпрофінансові результати відображається в момент надходженняактивуабо погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

8. За умови, що оцінка витрат може бути
достовірно визначена, витративідображаютьсяу Звіті про фінансові результати в момент вибуттяактивуабозбільшеннязобов'язання,які призводять до зменшеннявласного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

9.Якщоактив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітнихперіодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результатина основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад,у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

10.Витратисліднегайно відображати у звіті про фінансові результати,якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідатитакомустану,заякоговонивизнаютьсяактивами підприємства.

11. Згортаннядоходівівитрат не дозволяється, крім випадків,передбаченихвідповіднимиположеннями(стандартами). Показники про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках.


Визначення прибутку (збитку) за звітний період

12.Доходи і витрати, які відповідають критеріям, викладеним вище, наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистогоприбутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідніположення(стандарти)передбачаютьвиняткиз цього правила).

13.Устатті"Доход(виручка)відреалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний доход (виручка) відреалізаціїпродукції,товарів,робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок,поверненняпроданихтоварівта непрямихподатків(податкунадодану вартість, акцизного збору тощо).Організації,основноюдіяльністю яких є торгівля цінними паперами,у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінніпапери,тасумувинагородиза виконання інших операцій, пов'язанихзрозміщенням,купівлеюіпродажем цінних паперів.

14. У статті "Податок на додану вартість" відображається сума податку надоданувартість,якавключенадоскладудоходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

15. У статті "Акцизний збір"підприємства-платники акцизного збору відображають суму,яка врахована у складідоходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

16.Підприємства,якісплачуютьіншізбори або податки з обороту,показуютьїхсуму у вільному рядку звіту про фінансові результати.Зокрема,уцьомурядкувідображаютьсяналежні до сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори на обов'язкове державнепенсійнестрахуванняз торгівлі ювелірними виробами із золота(крімобручок),платини і дорогоцінного каміння, надання послугстільникового рухомого зв'язку. У цьому рядку підприємства -платникивідповідногоподатку,збору (обов'язкового платежу) наводятьналежнідосплатисумиподаткузреклами, збору на розвитоквиноградарства,садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо.

17.Устатті"Іншівирахуванняздоходу" відображаються наданізнижки,поверненнятоварівтаінші суми, що підлягають вирахуваннюз доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)безнепрямихподатків.Зокремауційстатті відображаютьодержаніпідприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

18. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) відреалізаціїпродукції(товарів,робіт,послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

19.Устатті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)"показуєтьсявиробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/абособівартістьреалізованих товарів.Собівартістьреалізованоїпродукції(товарів,робіт, послуг)визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерськогообліку9"Запаси", 16 "Витрати", 30 "Біологічні активи".Уційстаттіорганізації,основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображаютьбалансовувартість реалізованихціннихпаперів.Підприємства,яківідповіднодо законодавстваєстраховиками,уційстаттінаводятьвиплати страхових сум тастраховихвідшкодувань.Підприємства,які здійснюютьдіяльністьзвипускутапроведеннялотерей, у цій статтінаводять відрахування на створення (формування) за звітний періодпризовогофонду,атакожрезерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

20. Валовийприбуток(збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

21. У статті "Іншіопераційнідоходи"відображаютьсясуми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): доход відопераційноїорендиактивів;доход від операційних курсових різниць;відшкодуванняранішесписаних активів; доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо. До цієїстаттітакожуключаютьсядохідвідпервісноговизнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від змінивартостібіологічнихактивівзвиділенням у вписуваному рядку061доходувідпервісного визнання біологічних активів і сільськогосподарськоїпродукції,одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

22. У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

23. Устатті"Витратиназбут"відображаютьсявитрати підприємства, пов'язанізреалізацієюпродукції(товарів)- витратинаутримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

24. У статті"Іншіопераційнівитрати"відображаються собівартістьреалізованихвиробничихзапасів;відрахуванняна створеннярезервусумнівнихборгіві суми списаної безнадійної дебіторськоїзаборгованостівідповіднодопункту11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказомМіністерствафінансів України від 8 жовтня 1999рокуN237(z0725-99)і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018;втративідзнеціненнязапасів;втративід операційних курсових різниць; визнані економічнісанкції; відрахуваннядлязабезпеченнянаступнихопераційнихвитрат, а такожусііншівитрати,щовиникаютьвпроцесіопераційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаютьсядо собівартостіпродукції,товарів,робіт,послуг).У цій статті наводятьсятакожвитративідпервісноговизнаннябіологічних активівісільськогосподарськоїпродукції,відзміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного визнання біологічнихактивівсільськогосподарськоїпродукції, одержанихунаслідоксільськогосподарської діяльності.

25. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційногодоходу,адміністративнихвитрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

26. Устатті"Доходвідучасті в капіталі" відображається доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

27. У статті "Інші фінансові доходи"показуютьсядивіденди, відсотки та інші доходи,отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

28.Устатті "Інші доходи" показується доход від реалізації фінансовихінвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доходвіднеопераційнихкурсовихрізницьтаінші доходи, які виникаютьупроцесізвичайноїдіяльності,алене пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

29. Устатті"Фінансовівитрати"показуютьсявитратина процентита інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаютьсядособівартості кваліфікаційних активів відповіднодоПоложення(стандарту) бухгалтерськогообліку31"Фінансовівитрати"(z0610-06).

30. Устатті"Втративід участі в капіталі" відображається збиток,спричиненийінвестиціямивасоційовані,дочірні або спільніпідприємства,облікякихпровадитьсяметодом участі в капіталі.

31. У статті"Іншівитрати"відображаютьсясобівартість реалізації фінансових інвестицій,необоротнихактивів,майнових комплексів;втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, яківиникаютьупроцесізвичайноїдіяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

32. Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сумаприбутку(збитку) від операційної діяльності, фінансових та іншихдоходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).
32.1. У вписуваному рядку 176 або 177 відображаються (у тому числі) відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації та визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

33.У статті "Податки на прибуток" показується сума податків на прибуток від звичайноїдіяльності,визначеназгідноз Положенням(стандартом)бухгалтерськогообліку17"Податок на прибуток".

34. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця міжприбуткомвід звичайної діяльності до оподаткування та сумою податківзприбутку.Збитоквідзвичайної діяльності дорівнює збиткувід звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

35.Устаттях"Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати" відображаютьсявідповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затратиназапобіганнявиникненнювтрат від стихійного лиха та техногеннихаварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодуваннятапокриттявтратвіднадзвичайнихситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні(стандарті).Втративіднадзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибутоквідзвичайноїдіяльностівнаслідок цих втрат. Зміст і вартіснаоцінкадоходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати вприміткахдофінансовихзвітів.

36. У статті"Податкизнадзвичайногоприбутку" відображаєтьсясумаподатків,що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

37.Чистийприбуток(збиток) розраховується як алгебраїчна сумаприбутку(збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збиткутаподатківзнадзвичайного прибутку.


Елементи операційних витрат

38. У розділі II Звіту профінансовірезультатинаводяться відповідніелементиопераційнихвитрат(на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати),яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягомзвітногоперіодуза вирахуваннямвнутрішньогообороту,тобтозавирахуваннямтих витрат,які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів,запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться. (Пункт38 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000, N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
Розрахунок показників прибутковості акцій
39.РозділIIIЗвітупрофінансові результати заповнюють акціонернітовариства,простіакції або потенційні прості акції яких відкрито продаютьсятакупуютьсянафондовихбіржах, включаючитовариства,якіперебуваютьупроцесі випуску таких акцій.Упроміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться показники, передбачені пунктами 42 і43цьогоПоложення (стандарту).


40. Устатті "Середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

41. У статті "Скоригованасередньорічнакількістьпростих акцій"наводитьсясередньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

42. Устатті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" наводиться показник,що розраховується діленням різниці між сумою чистогоприбутку(збитку)ісумоюдивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

43. Устатті"Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" відображається показник,що розраховується діленням скоригованогочистогоприбутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

44. Розрахунок середньорічноїкількостіакцій,чистого прибутку,(збитку)наоднупростуакцію,таїхкоригування здійснюєтьсязгіднозПоложенням(стандартом)бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію".

45.У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображається показник,якийрозраховуєтьсяшляхомділеннясумиоголошених дивідендівнакількістьпростихакцій,заякимисплачуються дивіденди.

Форма звіту про фінансові результати міститься у вкладеному Excel - файлі.

Вкладені файли:


Версія для друку


Коментарів: 3
3.Залишив(ла) Олександр (Цитувати Ім'я) 14 травня 2010 - 13:48
Перезалийте будь-ласка вкладений файл. На даний момент він є пустим. Заздалегідь дякую.

2.Залишив(ла) Andrew (Цитувати Ім'я) 1 травня 2010 - 15:55
Таки действительно - чистый файл...

1.Залишив(ла) Иван (Цитувати Ім'я) 19 березня 2010 - 12:55
вложенный файл пуст

Залишити коментар до «П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 16.01.2018
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD28,5128,5828,58
EUR34,9835,0635,08
RUB0,510,510,51