На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Бухгалтерський облік -Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


Дивіться також:
Затверджено нове П(С)БО 34
П(С)БО 2 "Баланс"
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"
П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

23 лютого 2008 / Залишив(ла):Admin


1.ЦимПоложенням(стандартом)визначаються мета, склад і принципипідготовкифінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
2. НормицьогоПоложення(стандарту) слід застосовувати до фінансової звітності підприємств,організацій та іншихюридичних осіб(далі-підприємства)усіх форм власності (крім бюджетних установ) і консолідованої фінансової звітності.
(Пункт2іззмінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
3. Терміни,щовикористовуються у цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Активи-ресурси,контрольовані підприємством в результаті минулихподій,використанняяких,якочікується,призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Баланс - звітпрофінансовийстанпідприємства,який відображаєнапевнудатуйогоактиви,зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерська звітність-звітність,щоскладаєтьсяна підставіданихбухгалтерськогооблікудлязадоволенняпотреб певних користувачів.

Витрати-зменшенняекономічнихвигодувигляді вибуття активівабозбільшеннязобов'язань, які призводять до зменшення власногокапіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Власний капітал -частинавактивахпідприємства,що залишається після вирахування його зобов'язань.

Доходи-збільшення економічних вигод у вигляді надходження активівабозменшеннязобов'язань,які призводять до зростання власногокапіталу(завиняткомзростаннякапіталуза рахунок внесків власників).

Звітпровласнийкапітал-звіт, який відображає зміни у складівласногокапіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звітпрофінансовірезультати- звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Звіт прорухгрошовихкоштів -звіт,якийвідображає надходженняівидатокгрошовихкоштіву результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Зобов'язання -заборгованістьпідприємства,якавиникла внаслідокминулихподійіпогашенняякоївмайбутньому,як очікується, призведедозменшенняресурсівпідприємства,що втілюють у собі економічні вигоди.

Консолідована фінансова звітність- звітність, яка відображає фінансовийстан,результатидіяльностітарух грошових коштів юридичноїособита її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. ( Абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )

Користувачі звітності -фізичнітаюридичніособи,що потребуютьінформаціїпродіяльність підприємства для прийняття рішень.

Облікова політика- сукупність принципів, методів і процедур, які використовуютьсяпідприємствомдляскладаннятаподання фінансової звітності.

Приміткидофінансовихзвітів -сукупністьпоказників і пояснень,яказабезпечуєдеталізаціюіобгрунтованість статей фінансових звітів,атакожіншаінформація,розкриттяякої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватисяпривимірюванні,оцінціта реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Розкриття - надання інформації, якаєсуттєвоюдля користувачів фінансової звітності.

Стаття- елемент фінансового звіту,якийвідповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).

Суттєва інформація -інформація,відсутністьякоїможе вплинутина рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформаціївизначаєтьсявідповіднимиположеннями(стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.

Фінансовазвітність -бухгалтерськазвітність, що містить інформаціюпрофінансовийстан,результатидіяльностіта рух грошових коштів підприємства за звітний період.


Мета фінансової звітності
4. Метоюскладанняфінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
5. Порядокнадання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.
6. Фінансова звітність забезпечує інформаційніпотреби користувачів щодо:
- придбання, продажу та володіння цінними паперами;
- участі в капіталі підприємства;
- оцінки якості управління;
- оцінки здатностіпідприємствасвоєчасновиконуватисвої зобов'язання;
- забезпеченості зобов'язань підприємства;
- визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
- регулювання діяльності підприємства;
- інших рішень.
7. Фінансовазвітністьповинназадовольнятипотреби тих користувачів, які не можутьвимагатизвітів,складенихз урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Склад та елементи фінансової звітності
8. Фінансова звітністьскладаєтьсяз:балансу,звітупро фінансовірезультати,звітупро рух грошових коштів,звіту про власний капітал і приміток до звітів.
9. Фінансові звітимістятьстатті,складізмістяких визначаються відповідними положеннями (стандартами).
10. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
існує ймовірністьнадходженняабо вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;
оцінка статті може бути достовірно визначена.
11.До фінансової звітності включаються показники діяльності філій,представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.
Урядках форм фінансової звітності, які не мають показників, ставитьсяпрочерк.(Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )

Звітний період
12. Звітним періодом дляскладанняфінансовоїзвітностіє календарний рік. Баланспідприємстваскладаєтьсянакінець останнього дня звітного періоду.
Проміжна(місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
13.Першийзвітнийперіод новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності
14. Інформація,яка надається у фінансовихзвітах,повинна бути дохідлива і розраховананаоднозначнетлумаченняїї користувачамизаумови,щовонимаютьдостатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.
15. Фінансовазвітність повинна містити лише доречну інформацію,якавпливаєна прийняття рішень користувачами,дає змогувчаснооцінитиминулі,теперішніта майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
16. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведенауфінансовійзвітності,єдостовірною,якщо вона не містить помилок та перекручень,які здатнівплинутинарішення користувачів звітності.
17. Фінансова звітність повиннанадаватиможливість користувачам порівнювати:
- фінансові звіти підприємства за різні періоди;
- фінансові звіти різних підприємств.
Передумовоюзіставностієнаведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику іїїзміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюютьсязарішенням власника (власників) або уповноваженого органу(посадової особи). Облікова політика підприємств державного, комунального секторів економікивизначаєтьсяу розпорядчомудокументі, який приймається підприємством відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операційпідприємствдержавного, комунального секторів економіки тагосподарськихорганізацій,які володіють та/або користуються об'єктамидержавної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерствафінансів України від 19.12.2006 N 1213 ( z1363-06 ). {Абзацчетвертийпункту17іззмінами,внесенимизгідно з НаказамиМіністерства фінансів N 868 ( z1515-05 ) від 14.12.2005, N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006 }

Принципи підготовки фінансової звітності
18. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:
- автономності підприємства, за якимкожнепідприємство розглядаєтьсяякюридичнаособа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язаннявласниківнеповинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;
- безперервностідіяльності,щопередбачаєоцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення,щойого діяльність триватиме далі;
- періодичності, щоприпускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
- історичної (фактичної)собівартості,щовизначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
- нарахуваннятавідповідностідоходів і витрат, за яким для визначенняфінансового результату звітного періоду слід зіставити доходизвітногоперіодузвитратами,якібулиздійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в облікуізвітностіумоментїх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
- повного висвітлення,згіднозякимфінансовазвітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
- послідовності, якийпередбачаєпостійне(ізрокуврік) застосуванняпідприємствомобраноїобліковоїполітики. Зміна облікової політики повиннабутиобгрунтованаірозкритау фінансовій звітності;
- обачності,згідноз яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повиннізапобігатизаниженнюоцінки зобов'язаньтавитратізавищеннюоцінкиактивівідоходів підприємства;
- превалюваннязмістунадформою,заяким операції повинні обліковуватисьвідповіднодоїхсутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
- єдиногогрошовоговимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємствауйогофінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Розкриття інформації у фінансовій звітності
19. Длятого,щобфінансовазвітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:
- підприємство;
- дату звітності та звітний період;
- валюту звітності та одиницю її виміру;
- відповіднуінформацію за звітний період і аналогічний період попередньогороку;(Абзацп'ятийпункту 19 в редакції Наказу Мінфіну N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
- облікову політику підприємства та її зміни;
- консолідацію фінансових звітів;
- припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
- обмеження щодо володіння активами;
- участь у спільних підприємствах;
- виявлені помилки минулих років та пов'язані зними коригування;
- переоцінку статей фінансових звітів;
- іншуінформацію,розкриттяякоїпередбаченовідповідними положеннями (стандартами).
20.Інформаціяпропідприємство,яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:
- назву, організаційно-правову форму тамісцезнаходження підприємства(країну,де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);
- короткий опис основної діяльності підприємства;
- назву органу управління, у віданні якогоперебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;
- середню чисельність персоналу підприємства протягомзвітного періоду.
21.Кожнийфінансовийзвіт повинен містити дату, станом на якунаведенійогопоказники, або період, який він охоплює. Якщо період,заякийскладенофінансовийзвіт,відрізняєтьсявід звітногоперіоду,передбаченогоцим Положенням (стандартом), то причиниінаслідкицьогоповиннібути розкриті у примітках до фінансової звітності.
22. У фінансовій звітності повиннабутивказанавалюта,в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.
Якщовалютазвітностівідрізняєтьсявідвалюти,вякій ведетьсябухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причиницьоготаметоди,щобуливикористані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.
23. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
23.1. Принципів оцінки статей звітності.
23.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.
24. Інформація,щопідлягаєрозкриттю,наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.
25. У примітках до фінансових звітів слід розкривати:
25.1. Облікову політику підприємства.
25.2. Інформацію,яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами).
25.3. Інформацію,щомістить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення їїзрозумілостіта доречності.Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 16.01.2018
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD28,5128,5828,58
EUR34,9835,0635,08
RUB0,510,510,51