На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Бухгалтерський облік -Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


Дивіться також:
Затверджено нове П(С)БО 34
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"
П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

П(С)БО 2 "Баланс"

22 лютого 2008 / Залишив(ла):Admin


1. Цим Положенням (стандартом)визначаютьсязмістіформа балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
2. НормицьогоПоложення(стандарту) застосовуються до балансів підприємств,організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства)усіхформвласності(крімбанківі бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).
4. Терміни, що використовуються вцьомуПоложенні (стандарті), мають таке значення:

Активи-ресурси,контрольовані підприємством в результаті минулихподій,використанняяких,якочікується,приведедо надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал -частинавактивахпідприємства,що залишається після вирахування його зобов'язань.

Довгостроковізобов'язання-всізобов'язання,якіне є поточними зобов'язаннями.

Пов'язаністорони-особи,стосунки між якими обумовлюють можливість однієїсторониконтролюватиіншуабоздійснювати суттєвийвплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.(Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )

Зобов'язання -заборгованістьпідприємства,якавиникла внаслідокминулих подій і погашення якої, як очікується, призведе дозменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Еквівалентигрошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансовіінвестиції,яківільноконвертуютьсяупевнісуми грошовихкоштівіякіхарактеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансовіінвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку(відсотків,дивідендівтощо), зростання вартостікапіталуабоіншихвигоддляінвестора.

Поточнізобов'язання-зобов'язання,якібудуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

Оборотніактиви -грошовікоштита їх еквіваленти, що не обмеженіувикористанні,атакожіншіактиви, призначені для реалізаціїчиспоживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційнийцикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійсненнядіяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів)відреалізаціївиробленої з них продукції або товарів і послуг.
5.Метоюскладаннябалансує надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформаціїпрофінансовийстан підприємства на звітну дату.
6.Убалансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків.
7. Згортання статей активів та зобов'язаньєнеприпустимим, крім випадків, передбаченихвідповіднимиположеннями (стандартами).
8. Підсумок активів балансу повинен дорівнюватисумі зобов'язань та власного капіталу.
9. Формабалансує додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.

Визнання статей балансу
10. Актив відображається в балансі за умови,що оцінкайого може бути достовірно визначена іочікуєтьсяотриманняв майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
11. Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно допункту10цьогоПоложення(стандарту),не можуть бути відображенівбалансі,включаютьсядоскладувитрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.
12. Зобов'язаннявідображається у балансі,якщо його оцінка може бути достовірновизначенатаіснуєймовірністьзменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
13. Власний капіталвідображаєтьсявбалансіодночасноз відображеннямактивівабозобов'язань,якіпризводять до його зміни.

Зміст статей балансу
14.Устатті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів,які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповіднимиположеннями(стандартами).У цій статті наводяться окремопервіснатазалишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленомупорядкусуманакопиченої амортизації. Залишковавартістьвизначаєтьсяякрізницяміж первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться удужках.
15. У статті "Незавершенебудівництво"відображається вартість незавершених капітальнихінвестиційубудівництво, створення,виготовлення,реконструкцію,модернізацію, придбання необоротнихактивів(включаючинеоборотніматеріальніактиви, призначенідлязамінидіючих,іустаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансовіплатежідля фінансуваннякапітальногобудівництва.
16.У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманихнаумовахфінансовоголізингу об'єктів і орендованих ціліснихмайновихкомплексів,яківіднесені до складу основних засобівзгідноз відповідними положеннями, державні (казенні) та комунальніпідприємства-вартістьмайна,отриманого на праві господарськоговіданнячиправі оперативного управління. Уційстаттітакожнаводитьсявартістьінших необоротнихматеріальнихактивів.
У цій статтінаводятьсяокремопервісна(переоцінена) вартість,сумазносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість.До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначаєтьсяякрізницяміжпервісною(переоціненою) вартістю основнихзасобів і сумою їх зносу на дату балансу.
16.1.Устатті"Довгострокові біологічні активи" відображається вартість довгострокових біологічних активів,облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" .Уцій статті наводяться справедлива(первісна,переоцінена)вартість,сума накопиченої амортизації(удужках)ізалишкова вартість довгострокових біологічнихактивів.До підсумку балансу включається справедлива абозалишковавартість,якадорівнюєрізниціміж первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації
16.2.Увписуванихрядках055-057 відображається вартість об'єктів,що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до Положення(стандарту)бухгалтерськогообліку32"Інвестиційна нерухомість" :
у рядку 055 "справедлива (залишкова)вартістьінвестиційної нерухомості" наводяться справедлива вартість інвестиційної нерухомості,якаобліковуєтьсязасправедливоювартістю, та залишкова вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю,що дорівнює різниціміжпервісноювартістю (рядок056)ісумоюзносу(рядок057).Показникрядка055 включається до підсумку балансу;
у рядку056"первіснавартістьінвестиційної нерухомості" наводитьсяпервіснавартістьінвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю;
у рядку057"зносінвестиційноїнерухомості" наводиться у дужкахзносінвестиційноїнерухомості,якаобліковується за первісною вартістю.
17. Устатті"Довгостроковіфінансовіінвестиції" відображаютьсяфінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції,які не можуть бути вільнореалізованів будь-якиймомент.У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами)обліковуються методом участі в капіталі.
18. Устатті"Довгострокова дебіторська заборгованість" показуєтьсязаборгованістьфізичнихтаюридичних осіб,яка не виникає в ході нормального операційногоциклутабудепогашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
19.Устатті"Відстрочені податкові активи" відображається сумаподаткунаприбуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодахунаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.
20. Устатті"Іншінеоборотніактиви" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу"Необоротніактиви",крімгудвілу,якийнаводитьсяу рядку 065.
21.У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів малоціннихташвидкозношуванихпредметівсировини,основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатіві комплектуючих виробів, запасних частин, тари,будівельних матеріалівта інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормальногоопераційногоциклу.
22.Устатті"Поточнібіологічніактиви"відображається вартість поточних біологічнихактивівтваринництва(дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі,птиця,звірі, кролики, дорослі тварини,вибракуванізосновного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці засправедливоюабо первісноювартістю,атакожрослинництва(зернові,технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"
23. У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершеневиробництвоінезавершені роботи (послуги), а також вартістьнапівфабрикатіввласного виробництва і валова заборгованістьзамовників за будівельними контрактами.
24. У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на складі,обробкаякихзакінченатаякіпройшливипробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорівіз замовниками і відповідають технічнимумовамістандартам. Продукція,яканевідповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийнятізамовником,показуютьсяускладі незавершеного виробництва.
25.Устатті "Товари" показується без суми торгових націнок вартістьтоварів,якіпридбаніпідприємствамидлянаступного продажу. ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )
26.Устатті"Векселі одержані" показується заборгованість покупців,замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари),іншіактиви,виконаніроботита надані послуги, яка забезпеченавекселями.( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )
27.Устатті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги"відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги(крім заборгованості,яказабезпеченавекселем).Упідсумок балансу включаєтьсячистареалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторськоїзаборгованостірезервусумнівних боргів. Сумарезервусумнівнихборгівнаводитьсяудужках. (Пункт27із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )
28.Устатті"Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом"показуєтьсядебіторськазаборгованістьфінансовихі податковихорганів,атакожпереплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
29. У статті "Дебіторськазаборгованістьзавиданими авансами"показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.
30. Устатті"Дебіторськазаборгованістьзнарахованих доходів" показуєтьсясуманарахованихдивідендів,процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.
31. Устатті"Дебіторськазаборгованість із внутрішніх розрахунків" показуєтьсязаборгованістьпов'язанихсторінта дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
32. Устатті"Іншапоточнадебіторськазаборгованість" показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до іншихстатейдебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.
32.1.Показникидебіторськоїзаборгованості(крім дебіторськоїзаборгованостізатовари,роботи, послуги) у разі створеннящодонеї резерву сумнівних боргів наводяться у балансі зачистоюреалізаційноювартістю,якавизначається у порядку, наведеномувпункті27 цього Положення (стандарту).
33.Устатті"Поточніфінансовіінвестиції" відображають фінансовіінвестиціїнастрок,щонеперевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані вбудь-якиймомент(крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
34. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі,на поточних та інших рахунках у банках,які можуть бутивикористанідляпоточнихоперацій,атакожеквіваленти грошовихкоштів.Уційстаттіокремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року,починаючи з датибалансуабо протягом операційного циклу внаслідок обмежень,слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У вписуваному рядку 231 "у т.ч.в касі"наводятьсумунаявноїв касах підприємства готівки (як, у тому числі з рядка 230)
35.Устатті"Іншіоборотніактиви"відображаються суми оборотнихактивів,які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу"Оборотніактиви".Уційстаттінаводиться, зокрема,сальдо субрахунків 331 "Грошові документи в національній валюті", 332"Грошовідокументивіноземнійвалюті"і643 "Податкові зобов'язання".
36. У складівитратмайбутніхперіодіввідображаються витрати,щомали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
36.1.Увписуваномурядку275"IV.Необоротні активи та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття,утримуванихдля продажу,що визначається відповідно до Положення(стандарту)бухгалтерськогообліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"
37.Устатті"Статутнийкапітал" наводиться зафіксована в установчихдокументахзагальнавартістьактивів, які є внеском власників(учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутногокапіталу, відображаютьуційстаттісумуфактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.
38.Устатті"Пайовийкапітал"наводитьсясумапайових внесків членівспілоктаіншихпідприємств,щопередбачена установчими документами.
39. У статті "Додатковийвкладенийкапітал"акціонерні товариства показують суму,на яку вартістьреалізаціївипущених акцій перевищуєїхнюномінальнувартість.Іншіпідприємства відображають у цій статті суму капіталу,якийвкладено засновникамипонадстатутнийкапітал.
40.Устатті "Інший додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів,вартістьнеоборотнихактивів, безкоштовно отриманихпідприємствомвідіншихюридичнихабо фізичнихосіб,таінші види додаткового капіталу.
41. У статті "Резервний капітал"наводитьсясумарезервів, створених,відповіднодочинногозаконодавстваабо установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
42.Устатті"Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається або суманерозподіленогоприбутку,абосума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховуєтьсяпривизначенні підсумку власного капіталу.
43. Устатті"Неоплаченийкапітал" відображається сума заборгованостівласників(учасників)завнесками до статутного капіталу.Цясуманаводитьсявдужкахівираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
44.Устатті"Вилученийкапітал"господарські товариства відображають фактичнусобівартістьакційвласноїемісіїабо часток, викуплених товариством уйогоучасників,державні (казенні)такомунальні підприємства - передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій,яківолодіютьта/абокористуються об'єктамидержавної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерствафінансів України від 19.12.2006 N 1213. Сума вилученого капіталу наводиться вдужкахіпідлягає вирахуваннюпри визначенні підсумку власного капіталу.
45. У складізабезпеченьнаступнихвитратіплатежів відображаютьсянарахованіу звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати наоплатумайбутніхвідпусток,гарантійні зобов'язаннятощо),величина яких на дату складання балансу може бутивизначенатількишляхомпопередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.
45.1. Підприємства, яківідповіднодозаконодавстває страховиками,увписуваномурядку415наводять суму страхових резервів,увписуваномурядку 416 наводять у дужках суму часток перестраховиків у страхових резервах, різниця міжякими включаєтьсядопідсумкурозділубалансу.( Пункт 45 доповнено підпунктом45.1згідноз Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )
45.2.Підприємства,якіздійснюють діяльність з випуску та проведеннялотерейна території України, у вписуваному рядку 417 наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцямлотереївідповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення,у вписуваному рядку 418 наводять залишок сформованого резервунавиплатуджек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.
46.У статті "Довгострокові кредити банків" показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.
47.Устатті"Іншідовгостроковіфінансові зобов'язання" наводитьсясумадовгостроковоїзаборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.
48. У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показується сумаподатківнаприбуток,щопідлягаютьсплатів майбутніх періодахвнаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.
49.Устатті"Інші довгострокові зобов'язання" показується сумадовгостроковихзобов'язань,які не можуть бути включені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".
50.У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.
51. У статті"Поточназаборгованістьзадовгостроковими зобов'язаннями" показується сума довгостроковихзобов'язань,яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
52. Устатті"Векселівидані"показуєтьсясума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт,послуг)постачальників,підрядчиківтаінших кредиторів.
53. У статті "Кредиторська заборгованість за товари,роботи, послуги" показується сума заборгованості постачальникамі підрядчикам за матеріальні цінності,виконані роботи таотримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).
54.Устатті"Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображаєтьсясумаавансів,одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).
55. У статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" показується заборгованість підприємства за усімавидамиплатежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.
56.У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" показуєтьсязаборгованістьзавнесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.
57. Устатті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
57.1. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці"відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депонованузаробітнуплату.(Пункт57доповнено підпунктом57.1згідноз Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )
58. У статті "Поточні зобов'язаннязарозрахункамиз учасниками"відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.
59. У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонамта кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.
60.У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань,якінеможутьбутивключенимидоінших статей, наведених у розділі "Поточнізобов'язання".Уційстатті наводиться,зокрема,сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" і сумаваловоїзаборгованості замовникам за будівельними контрактами.
60.1.Увписуваномурядку 605 відображаються зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу,що визначаються відповідно до Положення(стандарту) бухгалтерськогообліку27"Необоротніактиви,утримуванідля продажу, та припинена діяльність"
61.До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отриманіпротягомпоточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Оцінка та розкриття статей балансу
62. Оцінкатаподальшерозкриттяокремих статей балансу в приміткахдозвітностіздійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Форма балансу у вкладеному Excel-файлі:

Вкладені файли:


Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «П(С)БО 2 "Баланс"»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 16.01.2018
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD28,5128,5828,58
EUR34,9835,0635,08
RUB0,510,510,51