На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Бухгалтерський облік -Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


Дивіться також:
Затверджено нове П(С)БО 34
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
П(С)БО 2 "Баланс"
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"

19 лютого 2008 / Залишив(ла):Аудитор


1.ЦимПоложенням(стандартом)визначаються зміст і форма звітупровласнийкапіталізагальні вимоги до розкриття його статей.

2.Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організаційтаіншихюридичнихосіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3.Особливостіскладанняконсолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).

4.Метоюскладаннязвітупровласний капітал є розкриття інформаціїпрозміниускладівласногокапіталу підприємства протягом звітного періоду.

5.Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізуінформації підприємстваповиннідодаватидо річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.


Зміст статей звіту про власний капітал

7.У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року"показують суми власного капіталу на початок (нескоригований залишок)ікінець року.

8. Устаттях"Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображаютьсясумикоригувань, передбаченихПоложенням(стандартом)бухгалтерськогообліку6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

9. Устатті"Скоригованийзалишок" показується залишок власного капіталу напочатокзвітногорокупіслявнесення відповідних коригувань.

10.Устаттях розділу "Переоцінка активів" наводяться дані, яківідображаютьзбільшенняабозменшеннявласного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

11.Устатті"Чистийприбуток (збиток) за звітний період" показуєтьсясума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

12.Устаттяхрозділу"Розподіл прибутку" наводяться сума нарахованихдивідендів,даніпроіншийрозподілприбутку між учасниками(власниками)підприємства або спрямування прибутку до статутногокапіталу,резервногокапіталутощо.

13.У статтях розділу "Внески учасників" наводяться дані про збільшеннястатутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу врезультатізбільшенняабозменшеннядебіторської заборгованості учасниківзавнескамидостатутногокапіталу підприємства.

14.Устаттяхрозділу "Вилучення капіталу" наводяться дані прозменшеннявласногокапіталупідприємствавнаслідок виходу учасника, викупучианулюваннявикупленихакційакціонерним товариством,зменшенняномінальноївартостіакційабо з інших причин.

15. У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" наводяться дані провсіінші зміни у власному капіталі підприємства,що не були включені довищезазначенихстатей,зокрема,списання невідшкодованихзбитків,безкоштовноотриманіактивитаінші зміни.

16. У статті "Разом змін в капіталі" наводиться підсумок змін ускладівласного капіталу за звітний період, що визначається як сумавсіхзмін,відображених у рядках 060-280. Залишок власного капіталу на кінець року визначаєтьсявиходячи зйого скоригованогозалишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290).

17.Данівграфах3-11наводятьсяудужках,якщо такі показникипризводятьдозменшення залишку відповідного елементу власногокапіталу.


Розкриття інформації в примітках до фінансових звітів

18.Усіпідприємстварозкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

19.Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

19.1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.
19.2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами.

19.3.Загальнусумукоштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:
19.3.1.Всігрошовікошти,внесеніяк плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
19.3.2.Вартіснаоцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
19.3.3.Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції,іззазначеннямкількостіакцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

19.4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
19.4.1. Кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.
19.4.2. Номінальна вартість акції.
19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.
19.4.4.Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в томучисліобмеженнящодорозподілудивідендівта повернення капіталу.
19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.
19.4.6. Перелікзасновниківікількість акцій,якими вони володіють.
19.4.7.Кількістьакцій, які перебувають у власності членів виконавчогооргану,таперелікосіб,частки яких у статутному фонді перевищують 5%.
19.4.8. Акції,зарезервовані для випуску згідно зопціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум.

19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

19.6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

20.Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:
20.1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.
20.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.
20.3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Форма звіту про власний капітал міститься у вкладеному Excel - файлі

Вкладені файли:


Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 16.01.2018
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD28,5128,5828,58
EUR34,9835,0635,08
RUB0,510,510,51