На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Бухгалтерський облік -Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


Дивіться також:
Затверджено нове П(С)БО 34
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
П(С)БО 2 "Баланс"
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

12 лютого 2008 / Залишив(ла):Аудитор


1. ЦимПоложенням(стандартом) визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності.

2. НормицьогоПоложення (стандарту) застосовуються у фінансовійзвітності підприємств,організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіхформвласності(крімбюджетних установ).

3. Терміни, що використовуються вцьомуПоложенні (стандарті), мають таке значення:

Дата балансу - дата,на яку складенийбаланспідприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Облікова оцінка-попередняоцінка,якавикористовується підприємствомз метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Подія після дати балансу - подія,яка відбувається між датою балансу і датою затвердженнякерівництвомфінансовоїзвітності, підготовленоїдо оприлюднення,яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.


Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках

4. Виправлення помилок,допущених прискладанніфінансових звітіву попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленогоприбуткунапочатокзвітногороку,якщо такі помилкивпливаютьна величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

5. Виправлення помилок, які відносятьсядопопередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

6. Обліковаоцінкаможепереглядатися, якщо змінюються обставини,наяких базувалася ця оцінка,або отримана додаткова інформація.

7. Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самоїстаттізвітупро фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат,пов'язаних з об'єктом такої оцінки.

8. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові результати в тому періоді,в якому відбуласязміна,а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.


Зміни в обліковій політиці

9. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутнівимоги,вимогиоргану, який затверджує положення (стандарти)бухгалтерського обліку,або,якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовійзвітності підприємства.

10. Невважаєтьсязміноюобліковоїполітикивстановлення облікової політики для:
10.1. Подійабооперацій,які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій.
10.2. Подій або операцій, які не відбувалися раніше.

11. Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення,за виняткомвипадків,передбаченихп.13 цього Положення (стандарту).

12. Вплив зміниобліковоїполітикинаподіїтаоперації минулих періодів відображається у звітності шляхом:
12.1. Коригуваннясальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.
12.2. Повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.

13. Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики.

14. Якщо неможливо розрізнитизмінуобліковоїполітикита змінуобліковихоцінок,то це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок.


Події після дати балансу

15. Події післядатибалансуможутьвимагатикоригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.

16. Події після дати балансу, якінадаютьдодаткову інформацію про визначення сум,пов'язаних з умовами,що існували надатубалансу,вимагаютькоригуваннявідповіднихактивів і зобов'язань. Коригування активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточненняоцінкивідповіднихстатейвнаслідок подій після дати балансу.

17. Події,що відбуваються після дати балансу і вказуютьна умови,щовиниклипісляцієїдати,не потребують коригування статей фінансових звітів.Такі події слід розкривати впримітках дофінансових звітів,якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робитивідповідніоцінкита приймати рішення.
Дивіденди зазвітнийперіод,якіоголошені після дати балансу, слід розкривати в примітках до фінансових звітів.

18. Якщоподіїпіслядатибалансусвідчатьпро наміри підприємства припинити діяльність абопронеможливістьїї продовження,то фінансова звітність складається беззастосування принципу безперервності діяльності.

19. Орієнтовний перелік подій після дати балансу додається.


Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів

20. У примітках до фінансовихзвітівслідрозкриватитаку інформаціющодо виправлення помилок,які мали місце в попередніх періодах:
20.1. Зміст і суму помилки.
20.2. Статті фінансової звітності минулих періодів,які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.
20.3. Фактповторногооприлюдненнявиправленихфінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.

21. Підприємству слід розкриватизмістісумузмінв облікових оцінках,які мають суттєвий впливнапоточнийперіод або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди.

22. Уразізмінивобліковійполітиціпідприємству слід розкривати:
22.1. Причини та суть зміни.
22.2. Суму коригування нерозподіленогоприбуткунапочаток звітногорокуабообгрунтуваннянеможливостіїїдостовірного визначення.
22.3. Факт повторного поданняпорівнянноїінформаціїу фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.

23. У разі потреби розкриття події,що відбулася післядати балансу,сліднадаватиінформаціюпро зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обгрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.


Додаток

Орієнтовний перелік подій після дати балансу

1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу
1.1. Оголошеннябанкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною.
1.2. Переоцінка активів після звітної дати,яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу.
1.3. Отриманняінформаціїпрофінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств,яка свідчитьпро стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах.
1.4. Продажзапасів,якийсвідчитьпронеобгрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу.
1.5. Отриманнявідстраховоїорганізаціїматеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування,переговори щодо якого велись на звітну дату.
1.6. Виявлення помилок або порушеньзаконодавства,що призвели до перекручення даних фінансової звітності.

2. Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу
2.1. Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства.
2.2. Придбання цілісного майнового комплексу.
2.3. Рішенняпро припинення операцій,які становлять значну частину основної діяльності підприємства.
2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події.
2.5. Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.
2.6. Непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів.
2.7. Укладення контрактів щодо значних капітальнихі фінансових інвестицій.
2.8. Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства.
2.9. Дивідендизазвітнийперіодоголошеніпідприємством після дати балансу.Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 16.01.2018
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD28,5128,5828,58
EUR34,9835,0635,08
RUB0,510,510,51