На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Бухгалтерський облік -Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку


Дивіться також:
Затверджено нове П(С)БО 34
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
П(С)БО 2 "Баланс"
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал"
П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"

20 лютого 2008 / Залишив(ла):Аудитор


1.ЦимПоложенням(стандартом)визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. НормицьогоПоложення(стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств,організацій таіншихюридичних осіб(далі-підприємства)усіхформ власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованогозвітупрорух грошових коштів визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни,щовикористовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Грошовікошти -готівка,коштинарахункаху банках та депозити до запитання.

Група - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.

Еквівалентигрошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансовіінвестиції,яківільноконвертуютьсяупевнісуми грошовихкоштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність -придбаннятареалізаціятих необоротнихактивів,а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційнадіяльність-основна діяльність підприємства, а такожіншівиди діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рухгрошовихкоштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Фінансова діяльність-діяльність,якапризводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

5.Метоюскладаннязвіту про рух грошових коштів є надання користувачамфінансовоїзвітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємствата їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

6.Узвітіпро рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

7. Якщорухгрошовихкоштівурезультаті однієї операції включає суми,які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

8.Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

9. Підприємстворозгорнутонаводитьсуминадходженьта видатків,що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

10.Негрошовіоперації (отримання активів шляхом фінансової оренди;бартерніоперації; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

11.Звітпрорухгрошовихкоштівскладається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).


Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

12.Рухгрошових коштів у результаті операційної діяльності визначаєтьсяшляхомкоригуванняприбутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:
- змін запасів,дебіторської та кредиторськоїзаборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;
- наведені в негрошових статтях;
- наведенівстаттях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльностей.

13.Устатті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування"відображаєтьсяприбутокабо збиток від звичайної діяльностідооподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

14. У статті "Амортизація необоротних активів" відображаються амортизаційнівідрахуванняз матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.

15. Устатті"Збільшення(зменшення)забезпечень" відображається зміна (у графі "Надходження" - збільшення,у графі "Видаток" - зменшення) у складізабезпеченьнаступнихвитраті платежів, які не пов'язанізінвестиційноютафінансовою діяльністю.

16.Устатті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць"уграфі"Надходження"відображаютьсязбитки, у графі "Видаток"-прибуткивід курсових різниць внаслідок перерахунку статтібалансу"Грошовікоштитаїхеквівалентив іноземній валюті".

17. У статті "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності" уграфі "Надходження" відображається збиток,у графі "Видаток" - прибуток від володіння (дивіденди,відсотки тощо)тареалізації фінансовихінвестицій,атакожвідпродажуосновних засобів, нематеріальнихактивів,інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсовихрізниць,іншіприбуткиізбиткивід інвестиційноїтафінансової діяльності (без урахування витрат на сплатувідсотків).

18.Устатті"Витратина сплату відсотків" відображаються витрати, наведені в статті "Фінансові витрати" Звіту про фінансові результати ( z0397-99 ).

19. У статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни вчистихоборотнихактивах"відображаєтьсярізницяміж сумами грошових надходжень та сумами грошовихвидатків, відображених відповідно до п.13-18 цього Положення (стандарту).

20.Устатті"Зменшення(збільшення) оборотних активів" у графі"Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їхеквіваленти","Поточніфінансові інвестиції" та інших статей неопераційнихоборотнихактивів), що відбулись протягом звітного періоду.Прицьомуневраховуютьсязмінивскладі оборотних активів, які єнаслідкомнегрошовихопераційінвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності(виплатадивідендівабопогашення зобов'язаньз фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарамитощо,негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправленняпомилокминулихроків.Окрім того, не враховується змінадебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшеннядебіторськоїзаборгованостізаіншимиплатежамидо бюджетувнаслідокзарахуваннякредиторськоїзаборгованостіза поточнимподаткомнаприбуток,а також не враховуються зміни в складідебіторськоїзаборгованостіза розрахунками з податку на доданувартість, які є наслідком інвестиційної діяльності

21. У статті"Зменшення(збільшення)витратмайбутніх періодів"у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток"-збільшенняускладівитрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду.

22. Устатті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшенняустаттях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків","Поточназаборгованість за довгостроковимизобов'язаннями","Поточнізобов'язанняза розрахунками з учасниками", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуютьсязміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльностітафінансової діяльності (погашенняпоточногозобов'язанняшляхомпередачі необоротнихактивіві фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) абовиправленняпомилокминулихроків. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховуєтьсязменшеннясумизобов'язань: з поточного податку на прибутокунаслідокйогосплатитавраховується зменшення суми зобов'язаннязпоточногоподаткунаприбутокунаслідокйого списанняівизнаннядоходу;зподаткуна додану вартість, що виникаєвнаслідок інвестиційної діяльності.

23. Устатті"Збільшення(зменшення)доходівмайбутніх періодів" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду. Прицьомуневраховуєтьсязмінадоходів майбутніхперіодівунаслідок їх утворення від операцій з коштами цільовогофінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо.

24.Устатті"Грошовікоштивідопераційної діяльності" відображається різниця між сумаминадходженьтавидатків, відображених відповідно до п.19-23 цього Положення (стандарту).

25. У статті "Сплачені відсотки" відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом.

26.Устатті"Сплаченіподаткинаприбуток" показується використаннягрошовихкоштівдля сплати податків на прибуток за умови,щовониконкретнонеототожнюютьсязфінансовоюабо інвестиційною діяльністю.

27.Устатті"Чистийрухкоштівдонадзвичайних подій" показуєтьсянадходження або видаток коштів, відображених у статті "Грошовікошти від операційної діяльності", з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно до п.25-26цьогоПоложення (стандарту).

28. У статті "Рух коштів від надзвичайнихподій" відображаються, відповідно, надходженняабовидатоккоштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесіопераційної діяльності.

29.Устатті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображаєтьсярезультат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.


Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізузмінустаттяхрозділубалансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції".

31.У статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажуакційабоборгових зобов'язаньіншихпідприємств,атакож часток у капіталі інших підприємств(інші,ніжнадходженняза такими інструментами, що визнаютьсяякеквівалентигрошовихкоштів,абоза такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

32.У статті "Реалізація необоротних активів" відображається надходження грошових коштів відпродажуосновнихзасобів, нематеріальнихактивів,а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

33.Устатті"Реалізаціямайнових комплексів" показується надходженнягрошовихкоштіввід продажу дочірніх підприємств та іншихгосподарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу).

34.Устатті "Отримані відсотки" відображаються надходження грошовихкоштівувиглядівідсотківзапозики,надані іншим сторонам(інші,ніжпозики, здійснені фінансовою установою), за фінансовимиінвестиціямив боргові цінні папери, за використання переданиху фінансову оренду необоротних активів тощо.

35. Устатті"Отримані дивіденди" відображаються суми грошовихнадходженьувигляді дивідендів як результат придбання акційабочастокукапіталіінших підприємств (крім виплат за такимиінструментами,яківизнаютьсяякеквівалентигрошових коштів, або затакими,щоутримаютьсядлядилерськихабо торговельнихцілей).

36. Устатті"Іншінадходження"показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик,наданихіншимсторонам(інші надходження, ніж аванси та позики фінансовоїустанови), надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів,форвардних контрактів, опціонівтощо(завиняткомтихконтрактів,які укладаютьсядляосновноїдіяльностіпідприємства, або коли надходженнякласифікуютьсяякфінансовадіяльність),таінші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

37. У статті "Придбання фінансових інвестицій" відображаються виплати грошових коштів дляпридбанняакційабоборгових зобов'язаньіншихпідприємств,а також часток участі у спільних підприємствах(інші,ніжвиплатизатакимиінструментами, що визнаютьсяякеквівалентигрошовихкоштів,абоза такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

38.Устатті"Придбаннянеоборотнихактивів" показуються виплати грошових коштів для придбання основнихзасобів, нематеріальних активів та іншихнеоборотнихактивів(крім фінансових інвестицій).

39.Устатті "Придбання майнових комплексів" відображаються грошовікошти,сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

40. У статті "Інші платежі"показуютьсяаванси(крім пов'язаних з операційною діяльністю) і позикигрошовимикоштами, наданііншимсторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів заф'ючерснимиконтрактами,форвардними контрактами,опціонамитощо (за виключенням випадків,коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємстваабо виплати класифікуються як фінансова діяльність);інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях.

41.Устатті"Чистийрухкоштівдонадзвичайних подій" показуєтьсярізницяміжсумами грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп.31-40 цього Положення (стандарту).

42. У статті "Рух коштів від надзвичайнихподій" відображаються, відповідно, надходженняабовидатоккоштів, пов'язані з надзвичайними подіямивпроцесіінвестиційної діяльності.

43. У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображаєтьсярезультат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.


Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

44.Рухгрошовихкоштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" тастаттях,пов'язанихзфінансовоюдіяльністю,у розділахбалансу:"Забезпеченнянаступнихвитраті платежів", "Довгострокові зобов'язання"і"Поточнізобов'язання" ("Короткостроковікредитибанків"і"Поточна заборгованість за довгостроковимизобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).

45.Устатті "Надходження власного капіталу" відображаються надходження грошових коштіввідрозміщенняакційтаінших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу.

46.Устатті"Отриманіпозики" відображаються надходження грошових коштівурезультатіутворенняборговихзобов'язань (позик,векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, непов'язанихзопераційною діяльністю).

47.У статті "Інші надходження" показуються інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

48. Устатті"Погашення позик" відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

49. У статті "Сплачені дивіденди" показуютьсясуми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

50. У статті "Інші платежі" показується використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштіворендодавцюдляпогашеннязаборгованостіза фінансовою орендою та заіншимиплатежами,пов'язанимиз фінансовою діяльністю.

51. Устатті"Чистийрухкоштівдонадзвичайнихподій" показується різниця між сумоюгрошовихнадходженьтавидатків, відображених відповідно до пп.45-50 цього Положення (стандарту).

52. У статті "Рух коштів від надзвичайнихподій" відображаються, відповідно, надходженняабовидатоккоштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

53.Устатті"Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображаєтьсярезультатруху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.


Зміна величини грошових коштів за звітний період

54. У статті "Чистийрухкоштівзазвітнийперіод" показуєтьсярізницяміжсумоюгрошових надходжень та видатків, відображених устаттях:"Чистийрухкоштіввідопераційної діяльності","Чистийрух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

55. У статті "Залишок коштівнапочатокроку"показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

56.У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" у графі "Надходження" відображається збільшення,уграфі "Видаток-"зменшеннязалишкугрошових коштів в іноземній валюті внаслідокколиваньвалютногокурсупротягомзвітного періоду.

57.Устатті"Залишоккоштівнакінець року" наводиться різницяміж сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях"Залишоккоштівна початок року", "Чистий рух коштів за звітнийперіод"та"Впливзмінивалютнихкурсівназалишок коштів".Розрахованийтакимчиномпоказник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишкугрошовихкоштівтагрошових еквівалентів на кінець звітного періоду.


Розкриття інформації про рух грошових коштів

58. У примітках до фінансової звітностінаводиться (розкривається) інформація про:
а) склад грошових коштів;
б) складстатей "Інші надходження","Інші платежі" та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;
в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;
г)наявністьзначногосальдогрошовихкоштів,якієв наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

59. Увипадкупридбанняабопродажумайновихкомплексів протягом звітного періодунаводиться(розкривається)інформація про:
а)загальнувартістьпридбанняабореалізаціїмайнового комплексу;
б)частинузагальноївартостімайновогокомплексу,яка, відповідно,буласплаченаабо отримана у формі грошових коштів;
в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;
г) сумуактивів(крімгрошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Форма звіту про рух грошових коштів у вкладеному Excel - файлі

Вкладені файли:


Версія для друку


Коментарів: 1
1.Залишив(ла) Рома (Цитувати Ім'я) 15 жовтня 2012 - 16:11
Дякую Вам, дуже допомогли мені)

Залишити коментар до «П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 16.01.2018
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD28,5128,5828,58
EUR34,9835,0635,08
RUB0,510,510,51