На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Програмне забезпечення

Програмне забезпечення


Дивіться також:
Нова бухгалтерiя (комплекс бухгалтерських програм)
Megapolis™.Підприємство (Комплексне рішення для автоматизації бізнесу)
ПАРУС - Підприємство 7 (Комплексна система управління та обліку малих та середніх підприємств)
ПАРУС-Підприємство 8.xx (Комплексна система управління крупним підприємством)
GrossBee XXI (автоматизація обліку й управління на торгово-промислових підприємствах)
FinExpert (автоматизація бізнес-процесів підприємств)

1С:Бухгалтерія 8 для України (автоматизації бухгалтерського й податкового обліку )

6 серпня 2008 / Залишив(ла):Admin


Розробник фірма "1С". За даними численних опитувань «1С» посідає перше місце в совтверній частині російської комп'ютерної індустрії.

 


 

1С:Бухгалтерія 8 для України


 

Версії ПРОФ і базова

 

 

Програмний продукт «1С:Бухгалтерія 8 для України» включає технологічну платформу «1С:Підприємство 8» і конфігурацію (прикладне рішення) «Бухгалтерія для України». Правила ведення обліку налаштовані саме в конфігурації.

«1С:Бухгалтерія 8 для України» призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову й роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво й т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до діючого законодавства України.

«1С:Бухгалтерія 8 для України» забезпечує рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати винятково для ведення бухгалтерського й податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу «1С:Бухгалтерії 8 для України» включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку й відображенню даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку.

 

Облік «від документа» і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів із конфігурацією, що відповідає первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проведень. Для групового введення проведень можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, що легко й швидко налаштовується користувачем.

 

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою «1С:Бухгалтерії 8 для України» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час «1С:Бухгалтерія 8 для України» надає можливість ведення бухгалтерського й податкового обліку декількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

 

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно з П(С)БУ 9 «Запаси» і методичними вказівками по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їхньому вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партіонний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського й податкового обліку й для кожної організації.

 

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського й податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В «1С:Бухгалтерії 8 для України» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відображається виявлення надлишків і списання недостач.

 

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження й реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні й податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями та постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відбиття роздрібної реалізації, так і відбиття продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть ураховуватися за покупними або продажними цінами.

Автоматизовано відбиття повернень товарів від покупця й постачальникові.

В «1С:Бухгалтерії 8 для України» підтримується використання декількох типів цін, наприклад: «оптова», «дрібнооптова», «роздрібна», «закупівельна» і т.п. Це спрощує відбиття операцій надходження й реалізації.

 

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відбиття операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відбити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовано операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками й покупцями.

 

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху наявних і безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення й друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовано операції по розрахунках з постачальниками, покупцями й підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і одержання готівки по грошовому чеку, придбання й продаж іноземної валюти. При відбитті операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

 

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками й покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові й суммові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

 

Облік основних коштів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних коштів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БУ 7 «Основні кошти», П(С)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(С)БУ 9 «Запаси».

Для основних коштів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних коштів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію й списання з експлуатації.

 

Облік основного й допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції й послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться по плановій собівартості. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції й зроблених послуг.

 

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

 

Облік непрямих видатків

Для загальвиробничих видатків реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БУ 16 «Витрати».

При списанні непрямих видатків можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих видатків можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати.

Облік ПДВ

«1С:Бухгалтерія 8 для України» дозволяє формувати й реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них. Облік ПДВ протягом звітного періоду (місяць) ведеться «по відвантаженню», регламентний документ дозволяє наприкінці визначити суми податкових зобов'язань і податкового кредиту відповідно до необхідного методу (по першомій з подій, по оплаті, по відвантаженню).

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів.

 

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

В «1С:Бухгалтерії 8 для України» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи й по сумісництву, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відбиття в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків із працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФЛ, внескам у фонди соціального страхування).

При виконанні розрахунків ураховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподатковування

В «1С:Бухгалтерії 8 для України» підтримуються наступні схеми оподатковування:

 • загальна система оподатковування (для платників податку на прибуток і податок на додану вартість);
 • спрощена система оподатковування:
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік по податку на прибуток

Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований у конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є визначеним.

Податковий облік у конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи й видатки, запаси, основні кошти й т.д. роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток.

 

Спрощена система оподатковування

«1С:Бухгалтерії 8 для України» дозволяє реєструвати господарські операції, що ставляться до обліку по спрощеній системі оподатковування, у книзі обліку доходів і видатків по єдиному податку.

Книга обліку доходів і видатків формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

 

Завершальні операції місяця

Автоматизовано регламентні операції, що виконуються по закінченню місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання видатків майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

 

Стандартні бухгалтерські звіти

«1С:Бухгалтерія 8 для України» надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проведеннях у всіляких розрізах. У їхньому числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проведення, головна книга, діаграма.

 

Регламентована звітність

В «1С:Бухгалтерію 8 для України» включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації й контролюючих державних органів, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПА від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються й обновляються разом з набором регламентованої звітності.

 

Сервісні можливості

«1С:Бухгалтерія 8 для України» включає наступні сервісні можливості:

 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • автоматична перевірка й установка відновлень «1С:Бухгалтерії 8 для України» через Інтернет.

Версії 1С:Бухгалтерії 8 для України

«1С:Бухгалтерія 8 для України» випускається у двох версіях, призначених для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку: базова й ПРОФ. Базова версія являє собою однокористувальницький аналог версії ПРОФ «1С:Бухгалтерії 8 для України».

Для освоєння програми «1С:Бухгалтерія 8 для України» і навчання веденню комп'ютеризованого бухгалтерського обліку в системі «1С:Підприємство 8» призначена навчальна версія.

 

Обмеження базової версії

«1С:Бухгалтерія 8 для України. Базова версія» - це однокористувальницька програма для ведення бухгалтерського й податкового обліку й підготовки регламентованої звітності. У порівнянні з версією ПРОФ вона має ряд обмежень:

 • не підтримується ведення обліку по декількох фірмах в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері;
 • одночасно з одною інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
 • не підтримується зміна конфігурації, можна застосовувати тільки типову конфігурацію й встановлювати її відновлення;
 • не підтримується робота у варіанті клієнт-сервер;
 • не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
 • не підтримується COM-з'єднання й Automation-сервер.

Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з'являться інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму «1С:Бухгалтерія 8 для України» версії ПРОФ, що не має зазначених обмежень.Подробиці:
http://v8.1c.ru/buhv8/ http://www.alpha.com.ua/products/1c-pred-80/buh8ua/
http://www.abissoft.com/programm/buh_predpr.php

 


Перелік дистриб'юторів в Україні:
http://www.1c.ru/ukraina/partners/

 

Версія для друку


Коментарів: 0
Залишити коментар до «1С:Бухгалтерія 8 для України (автоматизації бухгалтерського й податкового обліку )»
Ім'я

E-mail   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 20.07.2024
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD41,8341,9441,49
EUR45,6545,8345,17