Про оподаткування курсових різниць страховиками (Лист ДПА України від 09.02.2009 № 2423/7/15-0517)

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі


Про оподаткування
курсових різниць страховиками

З метою однозначного тлумачення державними податковими органами питання порядку оподаткування курсових різниць за валютними коштами, якими представлені страхові резерви страховиків, Державна податкова адміністрація України роз'яснює.
Згідно зі ст. 19 Закону України "Про страхування" (далі - Закон про страхування) грошові зобов'язання сторін за договорами страхування життя за їх згодою можуть бути визначені як у національній валюті України, так і вільно конвертованій валюті або розрахункових величинах, що визначають фактичний розмір зобов'язань страховика на дату виникнення або виконання цих зобов'язань.
При цьому ст. 36 Закону про страхування встановлено, що кошти страхових резервів мають бути представлені активами таких категорій, як банківські депозити (вклади), валютні вкладення згідно з валютою страхування.
Підпунктом 7.2.3 п.7.2 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) передбачено, якщо страховик одержує доходи з джерел інших, ніж страхові внески, такі доходи оподатковуються на загальних підставах за ставкою 25 відсотків. При цьому до категорії валових витрат, пов'язаних з одержанням таких доходів, не включаються витрати, понесені страховиком під час здійснення операцій із страхування (перестрахування).
Відповідно до п.п.4.1.3 п.4.1 с.4 Закону доходи від операцій, передбачених ст. 7 Закону, включаться до валового доходу.
До операцій, передбачених ст. 7 Закону, належать операції із розрахунками в іноземній валюті (п.7.3 цієї статті).
Відповідно до п.п. 7.3.3 п.7.3 ст. 7 Закону балансова вартість заборгованості, основна сума якої (без процентів, комісій та винагород) виражена в іноземній валюті, відображається у податковому обліку платника податку шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату її оприбуткування (виникнення).
Непогашена протягом звітного періоду заборгованість, виражена в іноземній валюті, розглядається умовно проданою (погашеною) в останній день звітного періоду за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на такий день. При цьому балансова вартість такої заборгованості у наступному звітному періоді визначається на підставі такого перерахунку.
У разі продажу (погашення) заборгованості (її частини) або умовного продажу (погашення) заборгованості платник податку повинен визнати прибуток або збиток від такої операції, що розраховується як різниця між балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на початок звітного періоду чи на дату її оприбуткування (виникнення), залежно від того, яка подія сталася пізніше, та балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її продажу (погашення). При цьому прибуток, отриманий внаслідок такого перерахунку, збільшує валові доходи платника податку - кредитора та валові витрати платника податку - дебітора, а збиток, отриманий внаслідок такого перерахунку, збільшує валові витрати платника податку - кредитора та валові доходи платника податку - дебітора податкового періоду, протягом якого відбувся такий продаж (погашення).
Крім того, під терміном "заборгованість" для цілей вказаного підпункту розуміються, зокрема, основна сума (непогашена частина основної суми) фінансового кредиту, депозиту (вкладу), а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму фінансового кредиту, депозиту (вкладу), строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду.
Статтею 2 Закону про страхування встановлено, що предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Також дозволяється виконання будь-яких операцій для забезпечення власних господарських потреб страховика.
Отже, фінансова діяльність в сфері страхування - це операції з формування, розміщення страхових резервів та їх управління.
Враховуючи викладене, суми позитивних курсових різниць за депозитними рахунками, які представлені коштами страхових резервів, включаються до валового доходу страховика від іншої (фінансової) діяльності і оподатковуються за ставкою 25 відсотків.
В свою чергу збитки від перерахування в гривні заборгованості по основній сумі депозитного внеску, вираженої в іноземній валюті, що є витратами, понесеними під час здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з розміщенням страхових резервів та їх управлінням, включаються до складу валових витрат страховика.
У зв'язку з виданням цього роз'яснення вважати таким, що втратив чинність, лист Державної податкової адміністрації України від 17.10.08 №21200/7/15-0517. Письмові роз'яснення органів державної податкової служби України, які суперечать цьому податковому роз'ясненню, не застосовуються.
Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити доведення цього листа до підпорядкованих органів державної податкової служби та платників податку.

 

Заступник Голови С.В.ЧекашкінОригінал статті «Про оподаткування курсових різниць страховиками (Лист ДПА України від 09.02.2009 № 2423/7/15-0517)»   -
Головна сторінка сайту «Український портал аудиту»   -